Prevádzkový poriadok centra

Polyfunkčný objekt pre obchod a služby – Detský svet Happy Bubi

Detský svet Happy Bubi je voľnočasové centrum, ktoré organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže. Je zamerané na aktívne využitie voľného času detí predškolského a školského veku. Vytvára priestor pre stretnutia, hry, vzdelávanie a zábavu rodín s malými deťmi. Centrum zahŕňa kaviareň s detským kútikom a herňou, cvičebne určené na voľnočasové aktivity, montessori herňu a miestnosť prispôsobenú na vzdelávacie a tvorivé dielne. Časť priestorov je určená na administratívne účely. Vyhradená časť slúži na uskladnenie potravín a skladovacie priestory pre materiál, kulisy a pomôcky.

Identifikačné údaje

1. Názov zariadenia: Detský svet Happy Bubi

2. Adresa: Lehotská 209/2, 949 01 Nitra

3. Kontakt: Telefón: 0903 690 727

4. Email: happybubi.info@gmail.com

5. WWW stránka: www.happybubi.eu

6. Prevádzkovateľ: ProfiPoint s.r.o., Lehotská 209/2, 949 01 Nitra

7. Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

8. IČO: 50842501

9. DIČ: 2120497104

10. Vedúci prevádzky: Ing. Jana Podhajská, bytom Jelšová 340/34, 949 01 Nitra

Dispozičné usporiadanie zariadenia:

Jedná sa o samostatne stojacu stavbu, ktorá má tri nadzemné podlažia. Do centra je jeden spoločný vstup z vonkajšieho prostredia. Vstup je riešený ako bezbariérový, oceľovou rampou s protišmykovým povrchom – umožňuje prístup aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pozemok je rovinatý a oplotený. Súčasťou centra je vonkajšia hracia plocha, pokrytá betónovou dlažbou. V rámci vonkajších priestorov je vyčlenených 10 parkovacích miest, z toho 1 miesto pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Centrum disponuje nasledovnými priestormi: Podrobný popis priestorov nájdete v tlačenej verzii Prevádzkového poriadku na prevádzke Detského sveta Happy Bubi.

Všetky umývadlá a umývacie drezy majú zabezpečený prívod tečúcej studenej pitnej a teplej vody. Ohrev teplej vody je zabezpečený centrálne. Všetky nášľapné vrstvy podláh sú ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné, z netoxického, nevpíjavého, protišmykového materiálu. Vnútorné dverné konštrukcie sú hladké, opatrené bezpečnostnými fóliami. Steny a stropy sú svetlé, čisté a vymaľované. Povrchy stien v niektorých priestoroch a v zariadeniach na osobnú hygienu sú upravené keramickými obkladmi. Vykurovanie je centrálne – vlastným turbokotlom.

Miestnosti sú vybavené účelovým nábytkom, skrinkami na odkladanie, stolmi a stoličkami, ktoré zodpovedajú telesným rozmerom detí, hračkami, výchovnými pomôckami a ďalšími predmetmi určenými pre deti, ktoré svojimi vlastnosťami zodpovedajú požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi. Šatňa je vybavená vešiakmi a vetrateľnými šatňovými skrinkami na osobitné uskladnenie vrchného odevu a obuvi, lavičkami.

Detské ihrisko je vybavené účelovými zariadeniami a pohybovými prvkami určenými na vybavenie detských ihrísk.

Denná prevádzka: je premenlivá. Aktuálne informácie v sekcii kontakty.

Sobota – Nedeľa: podľa organizovaných akcií, na objednávku.

Sviatky a prázdniny: podľa organizovaných akcií, na objednávku.

Počas bežnej prevádzky sa členovia záujmových útvarov, kurzov alebo účastníci podujatí môžu v zariadení zdržiavať len za prítomnosti niektorého zo zamestnancov centra. Prvá pomoc, pokyny na poskytnutie prvej pomoci a lekárnička je dostupná zamestnancom centra.

Podmienky účasti na akciách a kurzoch:

V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka kurzu, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať prevádzkovateľa kurzov. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti cvičenia a zaradenia do skupiny a odkonzultovať obmedzenia.

Zodpovednosť za dieťa nesie rodič, a to pred, počas aj po podujatí. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa lektor a to v čase trvania lekcie.

Účastník kurzov a akcií využíva služby Detského sveta Happy Bubi na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku, nezodpovedá prevádzkovateľ Detského sveta Happy Bubi.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Prihlásením sa na kurz alebo akciu a uhradením poplatku dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár.

Pitný režim detí:

Pitný režim detí bude zabezpečený prostredníctvom spoločného stravovania – kaviareň (č. 5 – 8,77 m2) s prípravou teplých a studených nápojov a podávaním potravín v originálnom balení. Priestor má v rámci vybavenia: kuchynskú linku s pracovnými plochami; skrinky na samostatné odloženie stolového riadu, čistiacich prípravkov, potravín; umývací drez na umývanie rúk; automatickú umývačku riadu; sporák. Skladové priestory budú nahradené chladničkou, mrazničkou. Vyčlenený je samostatný suchý sklad potravín (č.9). Na oknách sú siete proti vnikaniu hmyzu. V spoločenskej miestnosti (č. 4; 41,38 m2) je priestor na konzumáciu so stoličkovou kapacitou 30 miest. Manipuláciu s potravinami vrátane pitného režimu budú vykonávať len zdravotne a odborne spôsobilé osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov.

Zabezpečovanie dostatočného množstva pitnej vody:

Detský svet Happy Bubi je zásobovaný vodou z verejného vodovodu v dostatočnom množstve. Teplá voda sa pripravuje pomocou elektrického ohrevu a pre deti (1 dieťa viac ako 60 l vody denne) je dostupná len cez miešaciu batériu, ktorú obsluhuje personál. Namiešaná voda nepresahuje teplotu 45C.

Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť detí, hygienu:

Detský svet Happy Bubi môžu navštíviť len deti, ktoré

a) neprejavujú príznaky prenosného ochorenia,

b) nemajú nariadené karanténne opatrenia.

c) ak sa počas pobytu v zariadení vyskytnú u dieťaťa príznaky akútneho ochorenia, je potrebné zabezpečiť jeho izoláciu od ostatných detí a odovzdať choré dieťa zákonnému zástupcovi.

Zvuková pohoda: Zariadenie leží mimo frekventovanej cesty, čím sa znižuje zdroj hlučnosti a prašnosti prostredia. Jednotlivé priestory sú členené a tým je znížená hlučnosť pri edukačných činnostiach a rôznych aktivitách.

Vybavenie pitnou vodou: Detské zariadenie je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu a pre všetky deti dostupná v dostatočnom množstve.

Mikroklíma: Vnútorné priestory majú zabezpečené prirodzené osvetlenie a vetranie cez okná, ktoré sú otvárateľné. Je zabezpečovaná pravidelným vetraním (nie priamo na deti) vo všetkých a tým sa vytvára príjemná klíma počas pobytu detí aj zákonných zástupcov, ako i zamestnancov (Vyhláška MZ SR č. 527/2007).

Osvetlenie: Denné osvetlenie je doplnené umelým – stropnými žiarivkovými svietidlami Využíva sa najmä prirodzené osvetlenie, v lete sú miestnosti chránené pred prehriatím žalúziami. Umelé osvetlenie je vytvorené pomocou svietidiel a neónov.

Vykurovanie: Vykurovanie priestorov sa zabezpečuje v rámci materskej školy cez plynovú kotolňu - cez radiátory. Teploty v jednotlivých triedach sa kontrolujú bytovými teplomermi, teplota sa pohybuje v miestnostiach od 18 – 22 0C.

Zneškodňovanie tuhého odpadu: Komunálny odpad je skladovaný centrálne v nádobách na komunálny odpad, odvoz je realizovaný 1x dvojtýždenne.

Čistota a údržba priestorov: Podrobné informácie si môžete prečítať v tlačenej verzii prevádzkového poriadku na prevádzke. Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v sklade čistiacich potrieb mimo dosahu detí. Pri vykonávaní hygienického a sanitárneho programu sú povinné chrániť sa ochrannými prostriedkami. (ochranný odev, zdravotná obuv, gumené rukavice,...)

V zariadení je dodržiavaný zákon o ochrane nefajčiarov 377/2004 v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu, v budove a celom areáli je zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov či iných omamných látok.

Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí:

Zamestnanci zariadenia sú pravidelne preškolení, poznajú evakuačný plán v prípade havárie, živelnej pohromy alebo inej nepredvídateľnej udalosti. V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i deti rýchlo a bezpečne opustiť priestory budovy. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Určené únikové cesty a núdzové východy sú označené značkami, zreteľne čitateľné. Pri únikových značkách je umiestnený únikový plán. Zariadenie je vybavené hasiacimi prístrojmi, ktoré sú pravidelne kontrolované bezpečnostným technikom a prechádzajú 1x ročne revíziou.

Telefónne čísla tiesňových volaní a zoznam najdôležitejších inštitúcii:

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s náležitosťami upravenými v § 10 vyhl. č. 527/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Súčasťou je aj prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania – kaviarne, ktorý spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.