Všeobecné zmluvné podmienky platné od 18.6.2021

Všeobecné zmluvné podmienky zastrešujú celodenné programy a denné tábory. Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom spoločnosťou ProfiPoint s.r.o., IČO: 50 842 501, so sídlom: Lehotská 209/2, 949 01 Nitra a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „objednávateľ“ ) pri organizácii denných táborov a programov Detského sveta Happy Bubi ( ďalej len „tábor“ ), ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom/zákonným zástupcom. Tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah vzniká medzi poskytovateľom ProfiPoint s.r.o. IČO: 50 842 501, so sídlom: Lehotská 209/2, 949 01 Nitra a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením záväznej prihlášky, potvrdením prihlásenia dieťaťa zo strany poskytovateľa a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom.

Cena a platobné podmienky

1. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do tábora, na denný program alebo stráženie majú povinnosť uhradiť sumu za tábor/program bankovým prevodom do dohodnutého termínu na číslo účtu, IBAN v tvare SK7983300000002201226849 (Fio banka, a.s.)

2. Suma za tábor musí byť uhradená v dohodnutom termíne v plnej výške, inak je rezervácia zrušená a miesto odstúpené inému záujemcovi. Ak nie je s prevádzkovateľom dohodnutý iný postup.

3. Zmluvu nahrádza vyplnenie a podpis záväznej prihlášky s presnou špecifikáciou termínu realizácie, identifikáciou objednávateľa a dieťaťa, súhlasom so spracovaním dát. Prijatie záväznej prihlášky je potvrdené aj zo strany poskytovateľa.

Nástup detí na tábor/celodenný program

1. Pri nástupe do tábora prinesie objednávateľ podpísané tlačivo Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu zdravotného preukazu dieťaťa a podpíše záväznú prihlášku. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu.

2. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu alebo iné obmedzenia, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor alebo celodenný program. V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémov účastníka tábora, ktoré by mohli mať vplyv na jeho pôsobenie v skupine alebo ho inak obmedzovať v športových či iných aktivitách, je nutné o tom informovať prevádzkovateľa. Je potrebné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti aktivít a zaradenia dieťaťa do skupiny.

3. Vstup na tábory majú len účastníci, ktorí nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je poskytovateľ oprávnený zrušiť klientovi účasť na tábore bez nároku na náhradu.

4. Deti nad 10 rokov sú povinné sa preukázať negatívnym PCR testom, najneskôr v deň nástupu dieťaťa na tábor.

Práva a povinnosti objednávateľa

1. Príchod dieťaťa do tábora a vyzdvihnutie detí z tábora sú definované v podmienkach tábora alebo denného programu.

2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v záväznej prihláške. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v záväznej prihláške alebo Čestnom vyhlásení o zdravotnom stave dieťaťa môže dôjsť k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora.

3. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade potreby kontaktujte zástupcu prevádzkovateľa – Janu Podhajskú, tel.: 0903 690 727.

4. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky, mobilné telefóny, fotoaparáty, prehrávače, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu ProfiPoint s.r.o. nezodpovedá.

5. Tábory a celodenné programy Detského sveta Happy Bubi sú vo forme organizovaného pobytu s plánom aktivít a všetci účastníci sú vopred informovaní o zameraní tábora alebo programu a preto sa počas realizácie musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania pokynov lektorov alebo iného porušenia táborového poriadku môže zástupca prevádzkovateľa vedúci tábora ukonnčiť pobyt dieťaťa a vylúčiť ho z aktivít bez nároku na vrátenie poplatku. V takom prípade vedúci tábora okamžite kontaktuje zodpovedného zákonného zástupcu dieťaťa.

Práva a povinnosti poskytovateľa

Storno podmienky

1. Zrušenie tábora alebo programu zo strany organizátora/ poskytovateľa: vrátenie celej zaplatenej sumy poplatku.

2. Zrušenie účasti v tábore/programe 7 a viac dní pred nástupom - vraciame celú zaplatenú sumu poplatku.

3. Zrušenie účasti na tábore/programe 3 dni pred začiatkom tábora/programu, s doručením potvrdenia od lekára - vraciame zaplatenú sumu poplatku zníženú o manipulačný poplatok 10 Eur.

4. Zrušenie účasti v deň nástupu na tábor/program - zo zdravotných dôvodov, s doručením potvrdenia od lekára - vraciame 70% z poplatku za tábor/program.

5. Zrušenie účasti v deň nástupu na tábor/program - bez doručenia potvrdenia od lekára - poplatok nevraciame.

6. Zrušenie účasti počas prebiehajúceho tábora/programu z dôvodu ochorenia dieťaťa, kedy zákonný zástupca doručí potvrdenie od lekára, nevzniká nárok na vyúčtovanie, to znamená peniaze nevraciame, ale je možné alikvótnu časť využiť na iné produkty Detského sveta Happy Bubi.

7. Zrušenie účasti počas prebiehajúceho tábora/programu z dôvodu, že dieťa opakovane nerešpektuje pravidlá a nariadenia lektorov/inštruktorov alebo pedagogického dohľadu a ohrozuje seba lebo iných účastníkov, nevzniká nárok na vrátenie poplatku.

7. Spoločnosť ProfiPoint s.r.o. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore Detského sveta Happy Bubi a v informáciách o detskom tábore.

8. Ak je spoločnosť ProfiPoint s.r.o. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný produkt z ponuky produktov pod značkou Detského sveta Happy Bubi. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, ProfiPoint s.r.o. mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením manipulačného poplatku vo výške 5€. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia zástupcovi ProfiPoint s.r.o.

2. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je ProfiPoint s.r.o. oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré spoločnosti ProfiPoint s.r.o. nesplnením povinnosti rodičom vznikli.

3. V prípade ak dieťa nenastúpi do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia Storno podmienky.

5. Spoločnosť ProfiPoint s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 3 dni pred nástupom do tábora. ProfiPoint s.r.o. navrhne objednávateľovi účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta. Ak objednávateľ nebude súhlasiť s návrhom, budú mu vrátená zaplatená suma za tábor.

6. Spoločnosť ProfiPoint s.r.o. si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

Ochrana osobných údajov a duševné vlastníctvo

1. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti ProfiPoint s.r.o., IČO: 50 842 501, so sídlom: Lehotská 209/2, 949 01 Nitra v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol v záväznej prihláške na denný tábor Detského sveta Happy Bubi, organizovaný spoločnosťou ProfiPoint s.r.o. a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Zároveň dáva objednávateľ súhlas, aby boli fotografie a ilustračné videá z táborov spracované a použité pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti a to bez nároku na honorár.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti ProfiPoint s.ro..

3. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály, pomôcky a podklady poskytnuté mu zo strany ProfiPoint s.r.o. sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením kópii materiálov.

Záverečné ustanovenia

V prípade sporu súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Rodič podpísaním záväznej prihlášky dieťaťa prehlasuje, že pred vyplnením prihlášky si tieto Všeobecné zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

Tieto podmienky účasti platia od 1. 1. 2020 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábory/program Detského sveta Happy Bubi. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 15 dní po návrate z tábora/programu.

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariedenie o ochrane údajov ) a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sme si vedomí svojich práv, ktoré v paragrafe 19 až paragrafe 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Berieme na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi.

Prevádzkovateľ

ProfiPoint s.r.o, Lehotská 209/2, 949 01 Nitra, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, vložka číslo: 43045/N, IČO: 50 842 501, DIČ: 2120497104, ktorá je prevádzkovateľom polyfunkčného objektu Detský svet Happy Bubi a poskytovateľom kurzov, programov a táborov Detského sveta Happy Bubi.

Dotknutá osoba

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. To znamená: všetci záujemcovia a zákazníci a účastníci kurzov, programov, akcií a táborov Detského sveta Happy Bubi. Záujemcovia – rodičia a zákonní zástupcovia detí - účastníkov kurzov a iných aktivít poskytovateľa/prevádzkovateľa týmto súhlasia s tým, že poskytovateľ ProfiPoint s.r.o. používa poskytnuté údaje na organizačné potreby vedenia kurzov, táborov a programov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú záujemcovia dobrovoľne. Záujemci taktiež súhlasia s použitím a zverejňovaním fotografií a videozáznamov z kurzov, táborov a programov a verejných akcií zachytávajúcich činnosť a podobu osôb na nich zúčastnených: na webovej a facebookovej stránke poskytovateľa, to znamená FB Detský svet Happy Bubi a www.happybubi.eu a v reklamných a propagačných materiáloch Detského sveta Happy Bubi.

Pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti ProfiPoint s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti www.happybubi.eu.

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov:

Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s vyplnením záväznej prihlášky na kurzy, akcie, programy a tábory, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko rodiča alebo zákonného zástupcu - záujemcu, zákazníka, meno a priezvisko dieťaťa - účastníka, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na nasledovné účely:

- registrácia záujemcov a zákazníkov, kedy záujemcovia o kurzy, aktivity, programy či tábory dopĺňajú svoje kontaktné údaje do online záväznej prihlášky,

- marketingových aktivít a zasielania informácií a ponúk zákazníkom, ktorí predtým poskytli písomný súhlas so zasielaním informačných a produktových správ, tlačovín,

- plnenie zmlúv, ktoré uzatvorí prevádzkovateľ so svojimi zákazníkmi,

- zhromažďovanie a evidovanie informácií o záujemcoch a zákazníkoch prevádzkovateľa a o informáciách, ktoré služby, produkty poskytol prevádzkovateľ zákazníkom,

- plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právnych predpisov.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

K osobným údajom zákazníkov prevádzkovateľa môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene prevádzkovateľa. Tieto osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. K osobným údajom zákazníkov prevádzkovateľa môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa voči oprávnenej osobe.

Informácia o prenose do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania

Prevádzkovateľ uchováva a spracováva osobné údaje svojich záujemcov a zákazníkov po obmedzenú dobru. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva prevádzkovateľ po dobu trvania zmluvy. V prípade, že zákazník udelí prevádzkovateľovi súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva prevádzkovateľ jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi. Osobné údaje zákazníkov prevádzkovateľa neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Práva Dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom - právo dotknutej osoby na poskytnutie kópie o nej vedených osobných údajov.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov - v prípadoch, kedy osobné údaje dotknutej osoby spracúva prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutej osobe spracúval.

Právo na opravu osobných údajov – s cieľom zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií.

Právo na výmaz osobných údajov - právo požiadať o vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za podmienok, stanovených v § 24 zákona, najmä z dôvodu nepotrebnosti ďalšieho spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov - týka sa však len osobných údajov, získaných na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Právo podať návrh na začatie konania - každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom má právo podať návrh na začatie konania.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle GDPR a zákona prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa a ktorá zabezpečuje vybavenie žiadosti a informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti. Kontakt - email: happybubi.info@gmail.com, adresa: ProfiPoint s.r.o. Lehotská 209/2, 949 01 Nitra.

Žiadosť dotknutej osoby je možné doručiť osobne, písomne alebo emailom na adresu zodpovednej osoby. Súčasťou žiadosti je fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.), na základe ktorého prevádzkovateľ vierohodne overí totožnosť oprávneného žiadateľa.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.