Podmienky denných táborov

Úhrada poplatkov:

Prevodom na účet. Bankové spojenie: Fio Banka, a.s.

IBAN: SK7983300000002201226849

Miesto konania táborov:

Detský svet Happy Bubi, Lehotská 209/2, 949 01 Nitra

Podmienky účasti dieťaťa na tábore v Happy Bubi:

- je potrebné vopred uhradiť poplatok,

- na recepcii podpísať záväznú prihlášku,

- nahlásiť zdravotné alebo stravovacie obmedzenia dieťaťa,

- doručiť vyplnené tlačivo Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a kópiu zdravotného preukazu.

Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo na stiahnutie: TU.

Dôležité info:

Vstup na tábory Detského sveta Happy Bubi majú len účastníci, ktorí nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je poskytovateľ oprávnený zrušiť objednávateľovi respektíve dieťaťu účasť na tábore bez nároku na náhradu. V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémov účastníka tábora, ktoré by mohli mať vplyv na jeho pôsobenie v skupine alebo ho inak obmedzovať v cvičení, alebo ostatných aktivitách, je nutné o tom informovať poskytovateľa. Je potrebné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti aktivít a zaradenia dieťaťa do skupiny.

Podpisom záväznej prihlášky dáva rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) súhlas so spracovaním osobných údajov pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár.

Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa so zástupcom poskytovateľa ProfiPoint s.r.o. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom záväznej prihlášky udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o tábore. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol vyplnením záväznej prihlášky. Podpisom záväznej prihlášky objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

Poskytovateľ denných táborov Detského sveta Happy Bubi:

ProfiPoint s.r.o

Lehotská 209/2

949 01 Nitra

Zapísaná v Obchodnom registri, vložka číslo: 43045/N

IČO: 50 842 501

DIČ: 2120497104

Bankové spojenie: Fio Banka, a.s.

IBAN: SK7983300000002201226849

Konateľka: Ing. Jana Podhajská

Tel.: 0903 690 727

Email: podhajska.janka@gmail.com

happybubi.info@gmail.com