Obchodné podmienky

Prenájom

Cvičebňa - 15Eur/hodina

Učebňa - 10 Eur/hodina

Ostatné - sekcia Oslavy

Hernička

Jeden vstup: 2,5 Eur/dieťa

Permanentka: 10 Eur/5 vstupov

Kaviareň

Espresso 1,50 Eur

Cappuccino 1,80 Eur

Čaj 1 Eur

Med, mlieko 0,20 Eur

Nealko nápoje - podľa ponuky

Obchodné podmienky a pravidlá účasti na kurzoch Detského sveta Happy Bubi:

Prevádzkovateľ/poskytovateľ kurzov Detského sveta Happy Bubi: ProfiPoint s.r.o, Lehotská 209/2, 949 01 Nitra, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, vložka číslo: 43045/N, zodpovedná osoba: Ing. Jana Podhajská. Ďalej "Poskytovateľ." "Záujemca" je zodpovedná osoba alebo zákonný zástupca, ktorý vystupuje voči poskytovateľovi ako kontaktná osoba a uzatvára s ním zmluvný vzťah, to znamená.

Kurzy prebiehajú: na prevádzke Detského sveta Happy Bubi, Lehotská 2, 949 01 Nitra.

Pravidlá kurzov a obchodné podmienky:

Na kurzy sa dá prihlásiť cez prihlasovací formulár. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a záujemcom o kurz vzniká vypísaním a odoslaním prihlasovacieho formulára alebo online prihlášky. Súčasťou formulára je presná definícia kurzu, identifikačné údaje poskytovateľa a záujemcu. Zaslaním formulára sa záujemca záväzne prihlasuje na kurz a získava nárok na účasť v kurze s povinnosťou platby

Ochrana osobných údajov

Vypísaním a odoslaním prihlasovacieho formulára prehlasuje záujemca, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol poskytovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a tiež pre marketingové účely poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovavané výlučne na interné účely Poskytovateľa.

Platobné podmienky a odstúpenie od zmluvy:

 • Poplatok za kurz a doplnkové materiály, či pomôcky musí byť zaplatený bankovým prevodom alebo v hotovosti na recepcii centra najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu. Ak sa účastník kurzu prihlásil v kratšom intervale ako 3 dni pred začiatkom kurzu, poplatok musí byť zaplatený najneskôr v deň nástupu na kurz. Ak sa účastník nedohodne s prevádzkovateľom inak, je neuhradený kurz po hore uvedenom termíne uvoľnený ďalším záujemcom.

 • Úhradu kurzu môže záujemca o kurz uhradiť v hotovosti na recepcii centra zamestnancovi prevádzkovateľa alebo bankovým prevodom na účet. Bankové spojenie: Fio Banka, a.s. IBAN: SK7983300000002201226849 s uvedením čísla kurzu a mena zákazníka v poznámke pre príjemcu.

 • V prípade že účastník kurzu nemôže pokračovať a prinesie lekárske potvrdenie o nemožnosti pokračovať v kurze, má nárok na vrátenie pomernej časti kurzovného poplatku a to presne ku dňu odhlásenia sa z kurzu. Z vrátenej sumy je odrátaná suma manipulačného poplatku 5 Eur.

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť bez akejkoľvek náhrady od zmluvy so záujemcom, ktorý svojím konaním narušuje priebeh kurzu, ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov kurzu, lektorov, zamestnancov alebo samotného Poskytovateľa.

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade naplnenia kapacity kurzu. Poskytovateľ si rovnako vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov. Maximálny počet účastníkov je stanovený v závislosti od typu kurzu.

 • Poskytovateľ je ovprávnený odstúpiť od zmluv aj v prípade, že záujemca neuhradí poplatok za kurz v stanovenom termíne.

Informácie o obsadenosti kurzov a možnosť čerpať náhradné hodiny:

 • Informácie o obsadenosti kurzov zasielame emailom, poskytujeme telefonicky alebo uverejňujeme na našej webovej stránke www.happybubi.eu alebo na stránke FB Detský svet Happy Bubi. Prihlásenému účastníkovi je zaslaný potvrdzujúci email s podmienkami čerpania kurzov a platobnými údajmi.

 • Počet a možnosti čerpania náhradných hodín sú špecifikované u každého kurzu individuálne. Neúčasť na kurze nie je potrebné hlásiť vopred. Nedostavením sa na lekciu záujemca stráca nárok na vrátenie poplatku alebo iné čerpanie.

 • V prípade náhradnej lekcie je buď navrhnutý termín a čas náhradnej lekcie alebo je možné nahradiť si lekciu aj na inom kurze s rovnakým zameraním. Prípadne je možná dohoda s prevádzkovateľom o účasti na inom kurze či cvičení Detského sveta Happy Bubi. Na náhradnú lekciu je potrebné sa vopred nahlásiť telefonicky na čísle: 0903 690 727, emailom happybubi.info@gmail.com alebo osobne na recepcii Detského sveta Happy Bubi. Náhradné lekcie je možné čerpať počas trvania aktuálneho kurzu alebo inak, po dohode s prevádzkovateľom.

 • Poplatky za nenahradené a vymeškané lekcie nie je možné vrátiť alebo odrátať z poplatku ďalšieho kurzu.

Podmienky účasti na kurzoch:

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu a právo zmeny lektora kurzu.

 • Vstup na kurzy Detského sveta Happy Bubi majú len účastníci kurzu a doprovod účastníka kurzu. Ďalší rodinní rodinní príslušníci sa na lekcii môžu zúčastniť iba so súhlasom trénera, lektora či inštruktora. Podmienka je, že nemôžu nijako rušiť priebeh kurzu, či svojím správaním ohrozovať bezpečnosť seba a ostatných účastníkov kurzu.

 • Iné osoby bez súhlasu lektorov, trénerov alebo inštruktorov majú vstup na kurzy Detského sveta Happy Bubi a do priestorov na cvičenie a výučbu zakázaný.

 • V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka kurzu, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať prevádzkovateľa kurzov. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti cvičenia a zaradenia do skupiny a odkonzultovať obmedzenia.

 • Kurzov sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý javí zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor, lektor alebo tréner oprávnený zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.

 • Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas trvania kurzu aj po kurze rodič. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa inštruktor, lektor alebo tréner a to výhradne v čase trvania lekcie.

 • Prihlásením sa na kurz a uhradením poplatku dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka kurzu súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár.

 • Účastník kurzu využíva služby Detského sveta Happy Bubi na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku alebo usmernení lektorov, trénerov či inštruktorov, Detský svet Happy Bubi nezodpovedá.

Ostatné podmienky:

Práva a povinnosti poskytovateľa:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť, presunúť lekciu alebo určiť a dohodnúť nový termín náhradnej lekcie v dôsledku absencie lektora (zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov) a je povinný o tom informovať telefonicky alebo e-mailom všetkých účastníkov kurzu. V prípade zrušenia kurzu je poskytovateľ povinný informovať všetkých záujemcov a účastníkov kurzu a vrátiť adekvátnu časť poplatku.

 • Poskytovateľ má právo na výmenu lektora v kurzoch bez udania dôvodu a zároveň má právo prizvať na zaškolenie alebo survíziu nových lektorov alebo odborníkov počas trvania kurzu. Samozrejme za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb.

Dôležité informácie pre záujemcov:

 • Doporučený čas príchodu na kurz či cvičenie je 15 min pred začatím lekcie. Lekcia a cvičenie začína v čase podľa rozvrhu. Neskoré príchody na lekciu narúšajú prácu inštruktora, lektora alebo trénera.

 • Čas pred lekciou a po lekcii môžu účastníci kurzov tráviť v priestoroch Detského centra Happy Bubi a to nasledovne: môžu využiť služby a ponuku priestorov kaviarne. Služby a vybavenie interiérovej herne a vonkajšej hracej plochy môžu účastníci kurzu využiť za zvýhodnené ceny. Podrobné informácie nájdete v aktuálnom cenníku Detského sveta Happy Bubi.

 • Dĺžka trvania jednotlivých lekcií: je určená druhom a obsahom kurzu a lekcie a so zohľadnením veku účastníkov kurzu. Podrobné informácie sú obsiahnuté v popise každého kurzu.

 • Pri príchode do centra sa všetci dospelí a chodiace deti prezujú do čistých prezuviek alebo vyzujú do ponožiek. Chodiace deti musia mať počas kurzu na nohách ponožky alebo čistú obuv. V priestoroch kaviarne, miestnosti na tvorenie a sociálnych zariadení, herne, chodieb a schodiska je nutné mať prezuvky alebo ponožky.

 • V miestnostiach na cvičenie a výučbu a v priestoroch interiérovej herne je zakázané konzumovať jedlo. Konzumovanie potravín je dovolené iba v priestoroch na to určených a to je kaviareň a vonkajšia hracia plocha.

 • Účastníci kurzu s doprovodom ako aj ostatní návštevníci centra si veci môžu odložiť do uzamykacích skriniek vo vstupnej chodbe centra. Cenné veci, veci určené na starostlivosť o dieťa a pitie si odporúčame zobrať priestorov, kde prebieha lekcia. Za odložené a nestrážené veci poskytovateľ kurzov/prevádzkovateľ neručí.

 • Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny inštruktora, lektora či trénera a zamestnanca na recepcii centra.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Obchodné podmienky a pravidlá účasti na kurzoch. Zmeny alebo doplnky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.happybubi.eu. Záujemca a účastník kurzu sú povinní sa oboznámiť s aktuálnou verziou týchto všeobecných obchodných podmienok a pravidiel účasti na kurzoch Detského sveta Happy Bubi.

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariedenie o ochrane údajov ) a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sme si vedomí svojich práv, ktoré v paragrafe 19 až paragrafe 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Berieme na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi.

Prevádzkovateľ

ProfiPoint s.r.o, Lehotská 209/2, 949 01 Nitra, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, vložka číslo: 43045/N, IČO: 50 842 501, DIČ: 2120497104, ktorá je prevádzkovateľom polyfunkčného objektu Detský svet Happy Bubi a poskytovateľom kurzov, programov a táborov Detského sveta Happy Bubi.

Dotknutá osoba

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. To znamená: všetci záujemcovia a zákazníci a účastníci kurzov, programov, akcií a táborov Detského sveta Happy Bubi. Záujemcovia – rodičia a zákonní zástupcovia detí - účastníkov kurzov a iných aktivít poskytovateľa/prevádzkovateľa týmto súhlasia s tým, že poskytovateľ ProfiPoint s.r.o. používa poskytnuté údaje na organizačné potreby vedenia kurzov, táborov a programov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú záujemcovia dobrovoľne. Záujemci taktiež súhlasia s použitím a zverejňovaním fotografií a videozáznamov z kurzov, táborov a programov a verejných akcií zachytávajúcich činnosť a podobu osôb na nich zúčastnených: na webovej a facebookovej stránke poskytovateľa, to znamená FB Detský svet Happy Bubi a www.happybubi.eu a v reklamných a propagačných materiáloch Detského sveta Happy Bubi.

Pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti ProfiPoint s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti www.happybubi.eu.

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov:

Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s vyplnením záväznej prihlášky na kurzy, akcie, programy a tábory, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko rodiča alebo zákonného zástupcu - záujemcu, zákazníka, meno a priezvisko dieťaťa - účastníka, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na nasledovné účely:

- registrácia záujemcov a zákazníkov, kedy záujemcovia o kurzy, aktivity, programy či tábory dopĺňajú svoje kontaktné údaje do online záväznej prihlášky,

- marketingových aktivít a zasielania informácií a ponúk zákazníkom, ktorí predtým poskytli písomný súhlas so zasielaním informačných a produktových správ, tlačovín,

- plnenie zmlúv, ktoré uzatvorí prevádzkovateľ so svojimi zákazníkmi,

- zhromažďovanie a evidovanie informácií o záujemcoch a zákazníkoch prevádzkovateľa a o informáciách, ktoré služby, produkty poskytol prevádzkovateľ zákazníkom,

- plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právnych predpisov.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

K osobným údajom zákazníkov prevádzkovateľa môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene prevádzkovateľa. Tieto osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. K osobným údajom zákazníkov prevádzkovateľa môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa voči oprávnenej osobe.

Informácia o prenose do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania

Prevádzkovateľ uchováva a spracováva osobné údaje svojich záujemcov a zákazníkov po obmedzenú dobru. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva prevádzkovateľ po dobu trvania zmluvy. V prípade, že zákazník udelí prevádzkovateľovi súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva prevádzkovateľ jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi. Osobné údaje zákazníkov prevádzkovateľa neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Práva Dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom - právo dotknutej osoby na poskytnutie kópie o nej vedených osobných údajov.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov - v prípadoch, kedy osobné údaje dotknutej osoby spracúva prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutej osobe spracúval.

Právo na opravu osobných údajov – s cieľom zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií.

Právo na výmaz osobných údajov - právo požiadať o vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za podmienok, stanovených v § 24 zákona, najmä z dôvodu nepotrebnosti ďalšieho spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov - týka sa však len osobných údajov, získaných na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Právo podať návrh na začatie konania - každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom má právo podať návrh na začatie konania.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle GDPR a zákona prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa a ktorá zabezpečuje vybavenie žiadosti a informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti. Kontakt - email: happybubi.info@gmail.com, adresa: ProfiPoint s.r.o. Lehotská 209/2, 949 01 Nitra.

Žiadosť dotknutej osoby je možné doručiť osobne, písomne alebo emailom na adresu zodpovednej osoby. Súčasťou žiadosti je fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.), na základe ktorého prevádzkovateľ vierohodne overí totožnosť oprávneného žiadateľa.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.