Cenník a podmienky

Cvičenie na nôzky a telo
Cena kurzu so 17 lekciami: 85 Eur
Zľava pre súrodencov: 10% zo základného poplatku.

Cena kurzu s 11 lekciami: 55 Eur.
Cena kurzu s 9 lekciami: 45 Eur.

Cena vstupného poplatku:
Cena jedného vstupu - maximálne 3 hodiny:
1,50 Eur / dieťa - hernička
3,00 Eur/ dieťa všetky herné priestory
0,50 Eur / dieťa do 1 roka
Cena tvoriviek: podľa témy a materiálu.

Obchodné podmienky a pravidlá účasti na kurzoch Detského sveta Happy Bubi:

Detský svet Happy Bubi poskytuje skupinu vzdelávacích a pohybových kurzov pre deti predškolského a školského veku a cvičenie pre dospelých. Cvičenia a kurzy sú určené pre širokú verejnosť – dospelých a detí vo veku od 3 do 8 rokov. 

Kurzy prebiehajú:

- na prevádzke Detského sveta Happy Bubi, Lehotská 2, 949 01 Nitra – Kynek,

- Dom Matice slovenskej v Nitre,

- Materské centrum Blšky, vo Veľkom Záluží.

 

Pravidlá kurzov a obchodné podmienky: 

 • Na kurzy sa dá prihlásiť cez prihlasovací formulár prislúchajúci kurzu.
 • Informácie o obsadenosti kurzov zasielame emailom, poskytujeme telefonicky alebo uverejňujeme na našej webovej stránke www.happybubi.eu alebo na stránke FB Detský svet Happy Bubi.
 • Prihlásenému účastníkovi je zaslaný potvrdzujúci email s podmienkami čerpania kurzov a  platobnými údajmi.
 • Počas skráteného kurzu, do 10 lekcií, má účastník kurzu nárok na 1 náhradnú hodinu. V prípade dlhodobých kurzov, ktoré obsahujú 10 a viac lekcií, je nárok na 2 náhradné lekcie. Neúčasť na kurze je potrebné vopred oznámiť.
 • V prípade náhradnej lekcie  je buď navrhnutý termín a čas náhradnej lekcie alebo je možné nahradiť si lekciu aj na inom kurze s rovnakým zameraním. Prípadne je možná dohoda s prevádzkovateľom o účasti na inom kurze či cvičení Detského sveta Happy Bubi. Na náhradnú lekciu je potrebné sa vopred nahlásiť telefonicky na čísle: 0903 690 727, emailom happybubi.info@gmail.com alebo osobne na recepcii Detského sveta Happy Bubi.
 • Počas dlhodobých kurzov nie je garantovaná možnosť nahradiť lekciu v ten istý čas a na kurze s rovnakým zameraním, ako pri bežnej lekcii. Účastník kurzu si môže vybrať z aktuálne prebiehajúcich kurzov Detského sveta Happy Bubi so zohľadnením adekvátnej vekovej skupiny dieťaťa. Na náhradnú lekciu je potrebné sa vopred nahlásiť telefonicky na čísle: 0903 690 727, emailom happybubi.info@gmail.com alebo osobne na recepcii Detského sveta Happy Bubi.
 • Náhradné lekcie je možné čerpať počas trvania aktuálneho kurzu alebo inak, po dohode s prevádzkovateľom.
 • Poplatky za nenahradené a vymeškané lekcie nie je možné vrátiť alebo odrátať z poplatku ďalšieho kurzu.

 

Platobné podmienky:

 • Poplatok za kurz a doplnkové materiály, či pomôcky musí by zaplatený bankovým prevodom alebo v hotovosti na recepcii centra najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu. Ak sa účastník kurzu prihlásil v kratšom intervale ako 7 dní pred začiatkom kurzu, poplatok musí byť zaplatený do 3 pracovných dní od rezervácie kurzu. Ak sa účastník nedohodne s prevádzkovateľom inak, je neuhradený kurz po hore uvedenom termíne uvoľnený ďalším záujemcom.
 • Úhradu kurzu môže záujemca o kurz uhradiť v hotovosti na recepcii centra zamestnancovi Detského sveta Happy Bubi alebo bankovým prevodom na účet. Bankové spojenie: Fio Banka, a.s. IBAN: SK7983300000002201226849 s uvedením čísla kurzu a mena zákazníka v poznámke pre príjemcu.
 • V prípade že účastník kurzu nemôže pokračovať a prinesie lekárske potvrdenie o nemožnosti pokračovať v kurze, má nárok na vrátenie pomernej časti kurzovného poplatku a to presne ku dňu odhlásenia sa z kurzu. Z vrátenej sumy je odrátaná iba suma manipulačného poplatku 5 Eur.

 

Podmienky účasti na kurzoch:

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu a právo zmeny lektora kurzu.
 • Vstup na kurzy Detského sveta Happy Bubi majú len účastníci kurzu a doprovod účastníka kurzu. Ďalší rodinní rodinní príslušníci sa na lekcii môžu zúčastniť iba so súhlasom trénera, lektora či inštruktora. Podmienka je, že nemôžu nijako rušiť priebeh kurzu, či svojím správaním ohrozovať bezpečnosť seba a ostatných účastníkov kurzu.
 • Prípadní noví záujemcovia sa ohľadne účasti na kurze môžu informovať na recepcii centra alebo priamo u inštruktora, lektora alebo trénera.
 • Iné osoby bez súhlasu lektorov, trénerov alebo inštruktorov majú vstup na kurzy Detského sveta Happy Bubi a do priestorov na cvičenie a výučbu zakázaný.
 • V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka kurzu, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať prevádzkovateľa kurzov. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti cvičenia a zaradenia do skupiny a odkonzultovať obmedzenia.
 • Kurzov sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý javí zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor, lektor alebo tréner oprávnený zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.
 • Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas trvania kurzu aj po kurze rodič. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa inštruktor, lektor alebo tréner a to výhradne v čase trvania lekcie. 
 • Prihlásením sa na kurz a uhradením poplatku dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka kurzu zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár. 
 • Účastník kurzu využíva služby Detského sveta Happy Bubi na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku alebo usmernení lektorov, trénerov či inštruktorov, Detský svet Happy Bubi nezodpovedá.

 

Ostatné podmienky:

 • Doporučený čas príchodu na kurz či cvičenie je 15 min pred začatím lekcie. Lekcia a cvičenie začína v čase podľa rozvrhu. Neskoré príchody na lekciu narúšajú prácu inštruktora, lektora alebo trénera.
 • Čas pred lekciou a po lekcii môžu účastníci kurzov tráviť v priestoroch Detského centra Happy Bubi a to nasledovne: môžu využiť služby a ponuku priestorov kaviarne. Služby a vybavenie interiérovej herne a vonkajšej hracej plochy môžu účastníci kurzu využiť za zvýhodnené ceny. Podrobné informácie nájdete v aktuálnom cenníku Detského sveta Happy Bubi.
 • Dĺžka trvania jednotlivých lekcií: je určená druhom a obsahom kurzu a lekcie a so zohľadnením veku účastníkov kurzu. Podrobné informácie sú obsiahnuté v popise každého kurzu.  Cvičenia a kurzy pre dospelých trvajú 60 minút. 
 • Pri príchode do centra sa všetci dospelí a chodiace deti prezujú do čistých prezuviek alebo vyzujú do ponožiek. Chodiace deti musia mať počas kurzu na nohách ponožky alebo čistú obuv. V priestoroch kaviarne, miestnosti na tvorenie a sociálnych zariadení, herne, chodieb a schodiska je nutné mať prezuvky alebo ponožky.
 • V miestnostiach na cvičenie a výučbu a v priestoroch interiérovej herne je zakázané konzumovať jedlo. Konzumovanie potravín je dovolené iba v priestoroch na to určených a to je kaviareň a vonkajšia hracia plocha.
 • Účastníci kurzu s doprovodom ako aj ostatní návštevníci centra si veci môžu odložiť do uzamykacích skriniek vo vstupnej chodbe centra. Cenné veci, veci určené na starostlivosť o dieťa a pitie si odporúčame zobrať priestorov, kde prebieha lekcia. Za odložené a nestrážené veci Detský svet Happy Bubi neručí.
 • Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny inštruktora, lektora či trénera a zamestnanca na recepcii centra.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Obchodné podmienky a pravidlá účasti na kurzoch Detského sveta Happy Bubi. Zmeny alebo doplnky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.happybubi.eu. Účastník kurzu je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou týchto Obchodných podmienok a pravidiel účasti na kurzoch Detského sveta Happy Bubi.