Všeobecné zmluvné podmienky platné od 1.1.2020

Všeobecné zmluvné podmienky zastrešujú celodenné programy, denné tábory a stráženia detí dlhšie ako 4 hodiny. Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom spoločnosťou ProfiPoint s.r.o., IČO: 50 842 501, so sídlom: Lehotská 209/2, 949 01 Nitra a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „objednávateľ“ ) pri organizácii denných táborov a programov Detského sveta Happy Bubi ( ďalej len „tábor“ ), ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom/zákonným zástupcom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah vzniká medzi poskytovateľom ProfiPoint s.r.o. IČO: 50 842 501, so sídlom: Lehotská 209/2, 949 01 Nitra a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením záväznej prihlášky, potvrdením prihlásenia dieťaťa zo strany poskytovateľa a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom.

Cena a platobné podmienky
1. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do tábora alebo na denný program môžu uhradiť sumu za tábor nasledovne:
bankovým prevodom do dohodntého termínu na číslo účtu, IBAN v tvare SK7983300000002201226849 (Fio banka, a.s.)
2. Suma za tábor musí byť uhradená v plnej výške, inak je rezervácia zrušená a miesto odstúpené inému záujemcovi.
3. Zmluvu nahrádza vyplnenie a podpis záväznej prihlášky s presnou špecifikáciou termínu realizácie, identifikáciou objednávateľa a dieťaťa, súhlasom so spracovaním dát. Prijatie záväznej prihlášky je potvrdené aj zo strany poskytovateľa.

Nástup detí na tábor

1. Pri nástupe do tábora prinesie objednávateľ vyplnené a podpísané tlačivo Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu zdravotného preukazu dieťaťa a podpíše záväznú prihlášku. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu.

2. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu alebo iné obmedzenia, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor alebo celodenný program. V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémov účastníka tábora, ktoré by mohli mať vplyv na jeho pôsobenie v skupine alebo ho inak obmedzovať v cvičení, alebo ostatných aktivitách, je nutné o tom informovať  prevádzkovateľa. Je potrebné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti aktivít a zaradenia dieťaťa do skupiny.

3. Vstup na tábory majú len účastníci, ktorí nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je poskytovateľ oprávnený zrušiť klientovi účasť na tábore bez nároku na náhradu.

Povinnosti a práva objednávateľa

1. Príchod dieťaťa do tábora a vyzdvihnutie detí z tábora je možné sú definované v podmienkach tábora alebo dennéo programu.  

2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v záväznej prihláške. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v záväznej prihláške alebo Čestnom vyhlásení o zdravotnom stave dieťaťa môže dôjsť k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora.

3. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade potreby kontaktujte zástupcu prevádzkovateľa – Janu Podhajskú, tel.: 0903 690 727.

4. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky, mobilné telefóny, fotoaparáty, prehrávače, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu ProfiPoint s.r.o. nezodpovedá.

5. Tábory a celodenné programy Detského sveta Happy Bubi sú vo forme organizovaného pobytu s plánom aktivít a všetci účastníci sú vopred informovaní o zameraní tábora alebo programu a preto sa počas realizácie musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania pokynov inštruktorov/lektorov/pedagogického dozoru alebo iného porušenia táborového poriadku môže vedúci tábora/programu ukončiť pobyt dieťaťa a vylúčiť ho z aktivít bez nároku na vrátenie poplatku. V takom prípade vedúci tábora/programu okamžite kontaktuje zodpovedného zákonného zástupcu dieťaťa.

Povinnosti a práva poskytovateľa

Storno podmienky

1. Zrušenie tábora alebo programu zo strany organizátora/ poskytovateľa: vraciame celú zaplatenú sumu poplatku.
2. Zrušenie účasti v tábore/programe 3 a viac dní pred nástupom - vraciame celú zaplatenú sumu poplatku.
3. Zrušenie účasti na tábore/programe 1-2 dni pred začiatkom aktivity, vraciame 70% z poplatku za tábor/program. 
4. Zrušenie účasti v deň nástupu na tábor/program - zo zdravotných dôvodov, s doručením potvrdenia od lekára - vraciame 70% z poplatku za tábor/program.
5. Zrušenie účasti v deň nástupu na tábor/program - bez doručenia potvrdenia od lekára - poplatok nevraciame.

6. Zrušenie účasti počas prebiehajúceho tábora/programu z dôvodu ochorenia dieťaťa, kedy zákonný zástupca doručí potvrdenie od lekára, nevzniká nárok na vyúčtovanie, to znamená peniaze nevraciame, ale je možné alikvótnu časť využiť na iné produkty Detského sveta Happy Bubi.

6. Zrušenie účasti počas prebiehajúceho tábora/programu z dôvodu, že dieťa opakovane nerešpektuje pravidlá a nariadenia lektorov/inštruktorov alebo pedagogického dohľadu a ohrozuje seba lebo iných účastníkov,  nevzniká nárok na vrátenie poplatku. 

7. Spoločnosť ProfiPoint s.r.o. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore Detského sveta Happy Bubi a v informáciách o detskom tábore.

8. Ak je spoločnosť ProfiPoint s.r.o. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný produkt z ponuky produktov pod značkou Detského sveta Happy Bubi. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, ProfiPoint s.r.o. mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením manipulačného poplatku vo výške 5€. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia zástupcovi ProfiPoint s.r.o.

2. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je ProfiPoint s.r.o. oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré spoločnosti ProfiPoint s.r.o. nesplnením povinnosti rodičom vznikli.

3. V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti  nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia Storno podmienky.

5. Spoločnosť ProfiPoint s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 3 dni pred nástupom do tábora. ProfiPoint s.r.o. navrhne objednávateľovi  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta. Ak objednávateľ nebude súhlasiť s návrhom, budú mu vrátená zaplatená suma za tábor.

6. Spoločnosť ProfiPoint s.r.o. si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

Ochrana osobných údajov a duševné vlastníctvo

1. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti ProfiPoint s.r.o., IČO: 50 842 501, so sídlom: Lehotská 209/2, 949 01 Nitra v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol v záväznej prihláške na denný tábor Detského sveta Happy Bubi, organizovaný spoločnosťou ProfiPoint s.r.o. a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Zároveň dáva objednávateľ súhlas, aby boli fotografie a ilustračné videá z táborov spracované a použité pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti a to bez nároku na honorár.

2. Súhlas so spracivaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti ProfiPoint s.ro..

3. Spoločnosť ProfiPoint s.r.o. sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

4. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály, pomôcky a podklady poskytnuté mu zo strany ProfiPoint s.r.o. sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením kópii materiálov.

Záverečné ustanovenia

V prípade sporu súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Rodič podpísaním záväznej prihlášky dieťaťa prehlasuje, že pred vyplnením prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

Tieto podmienky účasti platia od 1. 1. 2020 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábory/program Detského sveta Happy Bubi. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.