Naša ponuka‎ > ‎Denné tábory‎ > ‎Tábory 2019‎ > ‎

Všeobecné zmluvné podmienky

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom spoločnosťou ProfiPoint s.r.o., IČO: 50 842 501, so sídlom: Lehotská 209/2, 949 01 Nitra a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „objednávateľ“ ) pri organizácii letných denných táborov Detský svet Happy Bubi ( ďalej len „tábor“ ) , ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah

1. Zmluvný vzťah vzniká medzi poskytovateľom ProfiPoint s.r.o. IČO: 50 842 501, so sídlom: Lehotská 209/2, 949 01 Nitra a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením záväznej prihlášky, potvrdením prihlásenia dieťaťa zo strany poskytovateľa a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom.

Cena a platobné podmienky

2. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za tábor nasledovne:

- bankovým prevodom do 30.6.2019. Číslo účtu v tvare SK7983300000002201226849 (Fio banka, a.s.)

3. Suma za tábor musí byť uhradená v plnej výške, inak je rezervácia zrušená a miesto odstúpené inému záujemcovi.

4. Zmluvu nahrádza vyplnenie a podpis záväznej prihlášky s presnou špecifikáciou turnusu, identifikáciou objednávateľa a dieťaťa, súhlasom so spracovaním dát, ktorej prijatie je potvrdené aj zo strany poskytovateľa.

Nástup detí na tábor

5. Pri nástupe do tábora prinesie objednávateľ vyplnené a podpísané tlačivo Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu zdravotného preukazu dieťaťa a podpíše záväznú prihlášku. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu.

6. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor.

7. Vstup na tábory majú len účastníci, ktorí nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je poskytovateľ oprávnený zrušiť klientovi účasť na tábore bez nároku na náhradu.

8. V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémov účastníka tábora, ktoré by mohli mať vplyv na jeho pôsobenie v skupine alebo ho inak obmedzovať v cvičení, alebo ostatných aktivitách, je nutné o tom informovať  prevádzkovateľa. Je potrebné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti aktivít a zaradenia dieťaťa do skupiny.

9. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená poskytovateľovi elektronicky na email: happybubi.info@gmail.com alebo telefonicky: 0903 690 727.

Povinnosti a práva objednávateľa

10. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 08:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/. Vyzdvihnutie detí z tábora je možné od 15.30 do 16:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/.

11. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v záväznej prihláške alebo Čestnom vyhlásení o zdravotnom stave dieťaťa môže dôjsť k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora.

12. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade potreby kontaktujte zástupcu prevádzkovateľa – Janu Podhajskú, tel.: 0903 690 727.

13. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky, mobilné telefóny, fotoaparáty, prehrávače, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu ProfiPoint s.r.o. nezodpovedá.

14. Keďže v denných táboroch Detského sveta Happy Bubi o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania pokynov inštruktorov a lektorov alebo iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Povinnosti a práva poskytovateľa

15. Zrušenie účasti v tábore 3 a viac dní pred nástupom  vraciame celú zaplatenú sumu zníženú o manipulačný poplatok 5€. Zrušenie účasti menej ako 3 dni pred nástupom do tábora vraciame 70% z poplatku za tábor.

16. Zrušenie účasti počas prebiehajúceho tábora z dôvodu ochorenia dieťaťa, kedy zákonný zástupca doručí potvrdenie od lekára, nevzniká nárok na vyúčtovanie, to znamená peniaze nevraciame, ale je možné alikvótnu časť využiť na iné produkty Detského sveta Happy Bubi.

17. Spoločnosť ProfiPoint s.r.o. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore Detského sveta Happy Bubi a v informáciách o detskom tábore.

18. Ak je spoločnosť ProfiPoint s.r.o. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný produkt z ponuky produktov pod značkou Detského sveta Happy Bubi. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, ProfiPoint s.r.o. mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

19. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením manipulačného poplatku vo výške 5€. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia zástupcovi ProfiPoint s.r.o.

20. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je ProfiPoint s.r.o. oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré spoločnosti ProfiPoint s.r.o. nesplnením povinnosti rodičom vznikli.

21. V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti  nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

22. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia Storno podmienky.

23. Spoločnosť ProfiPoint s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. ProfiPoint s.r.o. navrhne objednávateľovi  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta. Ak objednávateľ nebude súhlasiť s návrhom, budú mu vrátená zaplatená suma za tábor.

24. ProfiPoint s.r.o. si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

Ochrana osobných údajov a duševné vlastníctvo

25. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti ProfiPoint s.r.o., IČO: 50 842 501, so sídlom: Lehotská 209/2, 949 01 Nitra v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol v záväznej prihláške na denný tábor Detského sveta Happy Bubi, organizovaný spoločnosťou ProfiPoint s.r.o. a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Zároveň dáva objednávateľ súhlas, aby boli fotografie a ilustračné videá z táborov spracované a použité pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti a to bez nároku na honorár.

26. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti ProfiPoint s.ro..

27. ProfiPoint s.r.o. sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

28. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály, pomôcky a podklady poskytnuté mu zo strany ProfiPoint s.r.o. sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením kópii materiálov.

Záverečné ustanovenia

29. V prípade sporu súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

30. Rodič podpísaním záväznej prihlášky dieťaťa prehlasuje, že pred vyplnením prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

31. Tieto podmienky účasti platia od 28.6.2019 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábory Detského sveta Happy Bubi. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.