Naša ponuka‎ > ‎Denné tábory‎ > ‎Tábory 2019‎ > ‎

Podmienky denných táborov

Ceny táborov zahŕňajú: 
- program,
- zapožičanie špeciálneho vybavenia, špeciálnych hostí a lektorov, 
- vzdelávanie, 
- výlety, vstupné a cestovné.
- kvalitnú stravu a pitný režim, 
- materiál na tvorenie,
Ceny sú konečné.
Pri úhrade tábora do 30.4.2019 poskytujeme 10% zľavu z poplatku.

Úhrada možná prevodom na účet. Bankové spojenie: Fio Banka, a.s.
IBAN: SK7983300000002201226849

Miesto konania táborov:             Detský svet Happy Bubi, Lehotská 209/2, 949 01 Nitra

Podmienky účasti:    

Dovŕšený vek detí : 4 - 14 rokov.

Všeobecne podmienky pre vysokozážitkové tábory:

Malý prieskumník a Roger that: bez výrazných zdravotných alebo iných obmedzení, zdravotný stav dovoľujúci aktivity ako streľba a pohyb v lese, bojové športy, väčšiu fyzickú aktivitu.  

Pre všetky denné tábory je potrebné vyplniť, podpísať a priniesť:

Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo na stiahnutie: TU.

Pri nástupe na tábor:

- je potrebné vopred uhradiť poplatok,

- na recepcii podpísať záväznú prihlášku,

- nahlásiť zdravotné alebo stravovacie obmedzenia dieťaťa, 

- doručiť vyplnené tlačivo Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a kópiu zdravotného preukazu.


Platobné podmienky:    

Poplatok za tábor musí byť zaplatený najneskôr 10 dní pred nástupom na tábor. Po tomto termíne miesto s neuhradeným poplatkom uvoľníme ďalším záujemcom, pokiaľ sa nedohodneme inak. 

Storno podmienky:    

1. Zrušenie účasti v tábore 3 dní a viac dní pred nástupom – vraciame poplatok znížený o manipulačný poplatok 5€.

2. Zrušenie účasti počas prebiehajúceho tábora – peniaze nevraciame. Je možné alikvótnu časť vyčerpať na iné produkty a akcie Detského sveta Happy Bubi.

Dôležité info:

Vstup na tábory Detského sveta Happy Bubi majú len účastníci, ktorí nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je poskytovateľ oprávnený zrušiť objednávateľovi respektíve dieťaťu účasť na tábore bez nároku na náhradu. V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémov účastníka tábora, ktoré by mohli mať vplyv na jeho pôsobenie v skupine alebo ho inak obmedzovať v cvičení, alebo ostatných aktivitách, je nutné o tom informovať  poskytovateľa. Je potrebné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti aktivít a zaradenia dieťaťa do skupiny. 

Podpisom záväznej prihlášky dáva rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) súhlas so spracovaním osobných údajov pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár.

Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa so zástupcom poskytovateľa ProfiPoint s.r.o.  Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom záväznej prihlášky udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o tábore. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol vyplnením záväznej prihlášky.  Podpisom záväznej prihlášky objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

Poskytovateľ denných táborov Detského sveta Happy Bubi:      
 
ProfiPoint s.r.o
Lehotská 209/2
949 01 Nitra
Zapísaná v Obchodnom registri, vložka číslo:  43045/N
IČO:                             50 842 501
DIČ:                             2120497104
Bankové spojenie:       Fio Banka, a.s.
IBAN:                           SK7983300000002201226849
Konateľka:                   Ing. Jana Podhajská
Tel.:                             0903 690 727
Email:                          podhajska.janka@gmail.com
                                    happybubi.info@gmail.com
Comments